Obchodní podmínky

Ještě než je začnete číst, chceme Vás v kostce ujistit, že jsme lidé, kteří Vám vyjdou během kurzů maximálně vstříc. Podmínky však mít musíme :-). Tyto smluvní podmínky upravují podmínky užívání internetové aplikace Prectime.cz na adrese prectime.cz.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky platí pro nákup a používání licence k výukové aplikaci Prectime na stránkách www.prectime.cz (dále jen "Aplikace"), kterou provozuje DATABENDERS s.r.o., IČ: 02953331 (dále jen „Provozovatel“), kontaktní email: podpora@prectime.cz.
 2. Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání emailové adresy, uživatelského jména a hesla.
 3. Aplikace je webová služba sloužící primárně k usnadnění výuky cizích jazyků prostřednictvím volně dostupných publikací.

II. Licenční podmínky

 1. Majetková práva k aplikaci podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, náleží provozovateli.
 2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou licenci k používání aplikace.
 3. Předplatné lze uhradit pomocí platební služby GoPay (tedy včetně platebních a kreditních karet) nebo převodem na účet provozovatele. Objednaná služba bude aktivována do 1 hodiny po uhrazení (při instantních platbách přes GoPay) nebo do 24 hodin po přijetí platby na účet provozovatele (při platbě převodem).
 4. Přístup do aplikace se objednává na dobu časově omezenou, na 1 měsíc, 3 měsíce nebo 12 měsíců. Při aktivaci nově objednaného a uhrazeného předplatného se doba stávajícího předplatného prodlužuje o 1, 3 nebo 12 měsíců (dle objednávky).

III. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, kterým by jakkoli narušoval práva provozovatele.
 2. Uživatel nemá právo propůjčovat své uživatelské jméno a heslo třetím osobám - účty jsou nepřenosné, neprodejné, patří jen a pouze vám.
 3. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto smluvní podmínky.
 4. V případě porušení těchto smluvních podmínek si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit uživatelský účet uživatele a nevracet uživateli předplatné.

IV. Úplata za užívání aplikace

 1. První tři dny jazykových kurzů v prectime.cz jsou zdarma. Pokud se rozhodnete nepokračovat, nemusíte dělat nic. Nebojte se, žádné faktury vám zasílat nebudeme :-)
 2. Jazykový kurz ode dne 4 je placený formou předplatného a to dle ceníku služeb uvedeném na stránkách provozovatele: Ceník
 3. Řádný daňový doklad (od 1.9.2017 jsme plátci DPH) v elektronické podobě ve formátu PDF je uživateli zaslán na jeho emailovou adresu, a to do 24 hodin od přijetí platby na účet provozovatele.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny předplatného kdykoliv měnit. Případná změna ceny však nijak neovlivní stávající uživatele mající předplatné.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyhlašovat slevové a jiné akce, o kterých informuje na svých stránkách www.prectime.cz nebo jiným způsobem.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo informovat uživatele o nových lekcích prostřednictvím uvedeného emailu. Konkrétně, jedno upozornění na zameškanou lekci. Jednou měsíčně aktuality. Z tohoto odběru se může uživatel kdykoliv odhlásit.

V. Způsoby platby za používání aplikace

 1. Platbu za používání aplikace je možno provést bankovním převodem na účet provozovatele 2400591945/2010 (nezapomeňte do poznámky uvést svůj email a zaslat nám fakturační údaje na podpora@prectime.cz) nebo prostřednictvím služby GoPay.
 2. Uživatel je oprávněn neomezeně využívat aplikaci se všemi jejími funkcemi po celou dobu trvání předplatného, a to bez jakýchkoliv doplňujících plateb.
 3. Každý uživatel, který si zakoupil kurz před 1.6.2021 získá do začátku kurzu kredit v hodnotě 10 USD pro uskutečnění rozhovorů s rodilými mluvčími pomocí služby italki.com.
 4. Každý uživatel, který si zakoupil kurz před 1.6.2021, který splnil první dva rozhovory přes Italki a doloží jejich identifikační čísla, získá dalších 20 USD z ceny předplatného zpět. Pokud doloží i další absolvované rozhovory, zašleme uživateli dalších 20 USD. Tato možnost platí pro 3 a více měsíční předplatné, neplatí pro studenty a ZTP. Maximální výše kreditu je 50$.
 5. Od 1.6.2021 snižujeme ceny kurzů o cashback určený k rozhovorům s rodilými mluvčími. Nákup kreditů na platformách typu italki.com je nyní v režii studenta samotného.
 6. Vstup do aplikace je přes uživatelské jméno a heslo uživatele. Tyto údaje jsou důvěrné a nepřenosné. Uživatel zodpovídá za uchovávání těchto údajů v tajnosti.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit vzhled aplikace a rozšiřovat aplikaci o nové funkce a stávající funkce upravovat a měnit.

VI. Záruka, Reklamace

 1. Poskytovatel nabízí 100% záruku na vrácení peněz do 14 dnů od dne nákupu (plná refundace) pro případ, že bude uživatel nespokojen s podobou služby, kterou zakoupil. Tato refundace se netýká již využitých kreditů pro rozhovory skrze službu italki.com (bude případně odečteno). Refundovat také nedokážeme platby skrze Benefit Plus.
 2. Provozovatel v ostatních bodech výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak je nabízena, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
 3. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.
 4. Provozovatel zaručuje, že aplikace pracuje v souladu s jejím popisem obsaženým na stránkách prectime.cz. Pokud během trvání předplatného uživatel zjistí chování aplikace, které odporuje popisu na stránkách prectime.cz, předá provozovateli přesný popis zjištěné závady (prostřednictvím emailu podpory). V případě, že se jedná o závažnou závadu, která zabraňuje využívání aplikace, provozovatel závadu neprodleně a bezplatně odstraní.
 5. V případě nedostupnosti služby způsobené ať provozovatelem, poskytovatelem internetových služeb, útokem hackerů, vyšší mocí apod., učiní provozovatel vše proto, aby služba byla v co nejkratší době opět zprovozněna. V případě nepřiměřeně dlouhého výpadku provozovatel na základě žádosti uživatele prodlouží jeho předplatné o dobu, po kterou výpadek trval.
 6. Uživatel smí aplikaci před objednáním v plném rozsahu bezplatně zkoušet po dobu pěti dnů (nástroje), či třech dnů (lekce). Lhůta začíná od okamžiku vytvoření registrace a prvního vstupu do aplikace. Objednáním předplatného uživatel vyjadřuje, že byl s aplikací a jejími funkcemi plně seznámen.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje uživatelů budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s uživatelem a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě.
 3. Registrací nebo zasláním e-booku uživatel dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní potřeby Provozovatele. Uživatel tímto výslovně dává souhlas k uložení svého jména, emailu, popř. dalších informací týkajících se uživatele do databáze Provozovatele. Zároveň uděluje souhlas k zasílání e-mailových zpráv týkajících se aplikace Prectime, stávajícím předplatném a službách s tím spojených. Uživatel se může kdykoliv z těchto zpráv odhlásit v patičce každého hromadného emailu.

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s těmito smluvními podmínkami.
 2. Tyto smluvní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách provozovatele v den registrace uživatele a prvního vstupu do aplikace.
 3. Tyto smluvní podmínky mohou být provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvních podmínek na stránkách provozovatele http://www.prectime.cz/obchodni-podminky.
 4. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 3. 2015., aktualizováno: 20.5.2021